Tilvenning

Når et barn starter i barnehagen, kan det være første gangen dere foreldre overlater en del av omsorgen og ansvaret til andre. Det er viktig at dere føler dere trygge på at den avgjørelsen dere har tatt er riktig og til det beste for barnet. Om barnet og familien trives i hverdagen vil i stor grad være avhengig av om barnehagen løser dette på en god måte. For å få til en trygg og god oppstart for både barn og foreldre bruker vi en foreldreaktiv tilvenningsmodell, som heter Jåttåmodellen.

Her kan du lese om tilvenning i Fetsund barnehage:

Tilvenning