Forebyggende arbeid i Fetsund barnehage

Fetsund barnehage skal jobbe systematisk for å forebygge omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. I Norge utsettes titusener av barn for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep i løpet av oppveksten. Mange av disse barna vokser opp uten at noen får vite om det. I Fetsund barnehage anser vi det som vår aller viktigste jobb å snakke barnas sak,- hvis ikke vi gjør det, hvem skal da gjøre det? Vi må gjøre det vanskeligere å være overgriper, og lettere å være barn.

I vår årsplan står det:

" Vi er genuint opptatt av at alle barn skal ha det trygt og godt i alle relasjoner. I vår barnehage setter vi barna først, vi snakker barnas sak og vi sier fra når vi ser at barn ikke har det bra".

Rammeplanen sier:

"Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet, jf. Barnehageloven § 22."

Grunnlaget for god seksuell helse legges allerede i tidlig småbarnsalder. Barna oppdager og utforsker sin egen seksualitet, kjønnsidtentitet og stiller spørsmål relatert til kropp, kjønn og reproduksjon allerede fra 3-4 års alder. Å lære å respektere andres kropp og grenser er avgjørende for å forebygge krenkelser. Ved systematisk å formidle alderstilpasset kunnskap i barnehagen ønsker vi å skape et positivt forhold til, og trygghet på, sin egen kropp. Dette vil gjøre det lettere for barnet å skille mellom positiv og problematisk berøring og kan senke terkselen for å si ifra til en voksen dersom det selv blir utsatt for krenkelser eller overgrep.

Vi har i vårt systematiske arbeid utarbeidet 2 planer og 1 metodehefte. Disse kan du laste ned her:

Metodehefte

Beredskapsplan

Handlingsplan